INFORMACJA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI

W naszej firmie (Prawnicy od wypadków / Free Accident Helpline Ltd) rozumiemy, że Państwa prywatność jest dla Państwa ważna i chcieliby Państwo wiedzieć, jak Państwa dane osobowe są wykorzystywane. Szanujemy i cenimy prywatność wszystkich naszych klientów, dlatego zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w sposób tutaj opisany, a także w zgodzie z naszymi zobowiązaniami prawnymi oraz Państwa prawami.

1. Czego dotyczy ta informacja?

Ta informacja wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe: jak są zbierane, przechowywane oraz przetwarzane. Wyjaśnia również, jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe są zdefiniowane w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (UE 2016/679) („RODO”) jako „wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora”.

W prostszych słowach, dane osobowe to jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa, na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię, nazwisko i adres, lecz także mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane lokalizacyjne, oraz inne identyfikatory dostępne w sieci. Dane osobowe, które wykorzystujemy, wymienione są w pkt. 4 poniżej.

3. Jakie są moje prawa?

Zgodnie z RODO, mają Państwo poniższe prawa, które będziemy w maksymalnie możliwym zakresie respektować:

 • Prawo do bycia poinformowanym o tym, że zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Ta informacja zawiera wszystko, co powinni Państwo wiedzieć na ten temat, lecz mogą się Państwo z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej, wykorzystując dane podane w pkt. 10.
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych. Punkt 9 opisuje, jak to zrobić.
 • Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli dane, które posiadamy, są niewłaściwe lub niekompletne. Prosimy o kontakt przy użyciu danych kontaktowych podanych w pkt. 10.
 • “Prawo do bycia zapomnianym”, tj. prawo zażądania, abyśmy usunęli posiadane przez nas Państwa dane osobowe. Prosimy o kontakt przy użyciu danych podanych w pkt. 10.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu przeciwko wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do konkretnego celu lub celów.
 • Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że jeśli otrzymaliśmy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, używamy ich za Państwa zgodą lub na potrzeby realizacji kontraktu oraz dane te są przetwarzane są automatycznie, w wielu przypadkach mogą nas Państwo poprosić o kopię tych danych w celu wykorzystania przy innej usłudze lub transakcji.
 • Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. My nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w ten sposób.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub jak możecie skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt przy użyciu danych podanych w pkt. 10.

Dodatkowe informacje na temat swoich praw możecie Państwo otrzymać kontaktując się z Information Commissioner’s Office lub lokalnym oddziałem Citizens Advice Bureau.

Jeżeli macie Państwo jakikolwiek powód, aby złożyć skargę na to, jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe, macie prawo złożyć skargę do Information Commissioner’s Office.

4. Jakie dane osobowe zbieracie?

Możemy zbierać niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych (w zależności od rodzaju usługi):

 • Imię i nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Płeć;
 • Adres;
 • Numer National Insurance;
 • Adres email;
 • Numer telefonu;
 • Dane dotyczące wykonywanej pracy;
 • Dane pracodawcy;
 • Dane dotyczące stanu zdrowia / urazu;
 • Dane pojazdu / ubezpieczenia;
 • Inne dane związane z Państwa roszczeniem, jeżeli będzie to konieczne;

Możemy również otrzymać niektóre dane osobowe od współpracujących z nami firm partnerskich na dalszym etapie prowadzenia Państwa sprawy.

5. Jak wykorzystujecie moje dane osobowe?

Zgodnie z RODO, musimy mieć zawsze podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych. Taką podstawą może być konieczność wynikająca z kontraktu, Państwa zgoda na wykorzystanie danych osobowych, lub nasz uprawniony interes firmy. Państwa dane osobowe mogą być użyte w celach wymienionych poniżej:

 • Zarządzanie i prowadzenie Państwa sprawy
 • Świadczenie naszych usług. Państwa dane osobowe są wymagane abyśmy mogli zawrzeć umowę.
 • Komunikacja z Państwem. Mogą to być np. emaile lub rozmowy telefoniczne.
 • Przekazywanie Państwu informacji drogą emailową lub pocztową, w zależności od Państwa preferencji (które można zmienić w każdej chwili, informując nas o tym na piśmie).

Za Państwa zgodą oraz/lub kiedy jest to dopuszczalne prawnie, możemy także użyć Państwa danych osobowych w celach marketingowych, na przykład kontaktując się z Państwem za pośrednictwem emaila, telefonu, wiadomości sms lub poczty w celu przekazania informacji, aktualizacji lub oferty naszych usług. Nie będziemy Państwu przesyłać żadnych niedozwolonych treści marketingowych ani spamu. Będziemy działać na rzecz pełnej ochrony Państwa praw oraz w zgodzie z naszymi obowiązkami na podstawie RODO oraz innych aktów prawnych. Będą Państwo zawsze mieli możliwość zrezygnowania (opt-out).

6. Jak długo będziecie przechowywać moje dane?

Nie będziemy przechowywać Państwa danych dłużej, niż jest to konieczne w świetle powodów, dla których dane zostały zebrane. Poniższe czynniki zostaną wzięte pod uwagę przy określaniu tego czasu:

 • Data, kiedy Państwa obecne/potencjalne/przyszłe roszczenie ulega przedawnieniu;
 • Nasze zobowiązania prawne;
 • Nasz uprawniony interes firmy.

W każdym przypadku, nie będziemy przechowywać Państwa danych przez okres dłuższy niż 7 lat po zamknięciu Państwa sprawy. Po tym czasie, podejmiemy wszystkie rozsądne kroki aby upewnić się, że wszystkie Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych.

7. Jak i gdzie są przechowywane oraz transferowane moje dane osobowe?

Możemy przechowywać lub transferować część lub wszystkie Państwa dane osobowe w krajach, które nie są częścią Europejskiego Obszaru Ekonomicznego („EOG” składa się z krajów członkowskich UE plus Norwegia, Islandia oraz Lichtenstein). Kraje te określone są jako „kraje trzecie/inne kraje” i mogą nie mieć regulacji prawnych dotyczących ochrony danych tak silnych jak te w Wielkiej Brytanii oraz/lub krajach EOG. To oznacza, że podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są tam tak samo bezpieczne, jak byłyby na terenie Wielkiej Brytanii oraz pod jurysdykcją RODO, w sposób opisany poniżej.

Kiedy transferujemy Państwa dane do innego podmiotu zlokalizowanego na terenie USA, dane mogą podlegać ochronie, jeśli jest on częścią porozumienia EU-US Privacy Shield. To oznacza, że od tego podmiotu wymagany jest standard bezpieczeństwa danych na poziomie podobnym do tego w Unii Europejskiej. Więcej informacji na ten temat znaleźć można uzyskać od Komisji Europejskiej.

8. Jak i gdzie są przechowywane oraz transferowane moje dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym partnerom w celu efektywnego zarządzania Państwa roszczeniem oraz świadczenia Państwu naszych usług.

Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe są transferowane poza EOG, podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są tam tak samo bezpieczne, jak byłyby na terenie Wielkiej Brytanii oraz pod jurysdykcją RODO, jak wyjaśniono w pkt. 7 powyżej.

W niektórych, ograniczonych przypadkach, możemy być zobligowani prawem do udostępnienia niektórych danych osobowych, w tym także Państwa, jeżeli bylibyśmy stroną postępowania prawnego lub musielibyśmy wykonać zobowiązanie prawne, nakaz sądowy lub polecenie władz.

9. Jak i gdzie są przechowywane oraz transferowane moje dane osobowe?

Jeżeli chcą Państwo wiedzieć, jakie Państwa dane osobowe posiadamy, możecie zapytać nas o szczegóły tych danych oraz poprosić o ich kopię.

Wszystkie zapytania powinny być składane na piśmie oraz wysłane na adres pocztowy lub email podany w pkt. 10.

Zwykle zapytania nie podlegają opłacie. Jeżeli jednak Państwa zapytanie będzie „wyraźnie nieuprawnione lub przesadne” (na przykład, jeżeli będzie się często powtarzać), opłata może być naliczona w celu pokrycia naszych kosztów administracyjnych.

Odpowiemy na Państwa zapytanie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Zwykle będziemy starali się udzielić pełnej odpowiedzi w tym czasie, jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeżeli zapytanie będzie bardziej złożone, możemy potrzebować więcej czasu, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania zapytania. Będziemy Państwa informować na bieżąco o stanie realizacji zapytania.

10. Jak mogę się z Wami skontaktować?

Aby skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z danymi osobowymi i ochroną danych, włącznie z zapytaniami, można skorzystać z jednej z następujących metod:

Adres email: info@prawnicyodwypadkow.com

Numer telefon: (+44)(0)1604 632 060

Adres pocztowy: 37 York Road, Northampton, NN1 5QH.

11. Zmiany dotyczące naszej polityki prywatności

Od czasu do czasu w naszej polityce prywatności mogą pojawić się zmiany. Może to być konieczne, na przykład, ze względu na zmiany prawne, lub jeśli zmienimy zakres naszych usług, w sposób wpływający na ochronę danych osobowych.

Aktualna informacja dotycząca prywatności będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej: www.prawnicyodwypadkow.com