Jest prawie nieuniknione, że każdy z nas w którymś momencie doświadczył zastraszania lub nękania w miejscu pracy, tzw. mobbing lub bullying lub był świadkiem takiego działania.

Mobbing w miejscu pracy to problem wielu dorosłych, który prowadzi nie tylko do obniżenia poczucia pewności siebie i świadomości swoich kompetencji, lecz także do wielu zaburzeń psychicznych. Praca dla ludzi nękanych staje się prawdziwym koszmarem.

Znęcanie się w miejscu pracy przybiera wiele różnych form i może prowadzić do poważnych roszczeń odszkodowawczych

Mobbing – charakterystyka

Mobbing to działania lub zachowania, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika i mają na celu poniżenie, izolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników. Mobbing wywołuje u osoby pokrzywdzonej zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w pracy.

Odszkodowania za mobbing w pracy

Choć decyzja, jakie działania zostaną podjęte w przypadku napotkania jakiejkolwiek formy zastraszania, nękania lub molestowania w miejscu pracy należałaby do poszczególnych osób, jednakże zachowanie takie jest po prostu nie do przyjęcia. Często się słyszy, że koledzy znęcają się nad innymi współpracownikami, menedżerowie przymykają na to oczy lub okazują innym preferencyjne traktowanie, co może być niezwykle traumatyczne dla ofiary.

Przejawy mobbingu w pracy to:

 • bezpośrednie groźby, plotki i kontrowersyjne pogłoski dotyczące wydajności,
 • wyzywanie i słowne znieważanie,
 • celowe działanie mające na celu ominięcie poszczególnych osób w przyznaniu awansu lub uznania za wykonaną pracę,
 • upokarzanie osób w obecności współpracowników, często używając niewłaściwego języka,
 • ciągła i niekonstruktywna krytyka,
 • regularne przydzielanie określonym osobom zadań będących znacznie poniżej ich umiejętności,
 • apodyktyczny nadzór

Często kierownictwo firmy lekceważy takie zachowania i zamiata to pod tak zwany “przysłowiowy dywan”. Jednakże będąc w pracy wszyscy mamy przypisane jakieś role i mamy prawo do swobodnej pracy. Dlatego też kierownictwo firmy musi bardzo uważać na to, jak reaguje na oskarżenia o zastraszanie i znęcanie (mobbing).

Jeśli oskarżenia te zostaną zignorowane, może to mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe dla zainteresowanych osób i biznesu.

Mobbing w pracy – jak mu zapobiegać

Pracodawca powinien przeciwdziałać zjawiskom mobbingu w środowisku pracy. W tym celu może opracować zarówno wewnętrzną politykę zapobie­gania mobbingowi, jak i procedurę postępowania w razie jego zaistnienia. Pracownicy i ich przełoże­ni powinni być poinformowani, że takie zachowania są naganne i niedopuszczalne.

Mobbingować pracownika mogą również jego współpracowni­cy. Jednak za ich zachowanie odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca, który w niewystarcza­jący sposób przeciwdziałał mobbingowi.

Na zarzut mobbingu można się powołać, jeżeli występował on wielokrotnie na przestrzeni dłuższego czasu. Nie wystarczy więc jednorazowe naganne zacho­wanie mające takie cechy.

Każda firma powinna mieć bardzo jasne i zwięzłe zasady dotyczące mobbingu w pracy oraz konsekwencji prawnych. Powinno to obejmować:

 • wyjaśnienie polityki zerowej tolerancji,
 • jasna procedura składania skarg,
 • ochrona przed wszelkimi nieprawidłowościami,
 • wsparcie dla ofiar mobbingu,
 • ogólne szkolenie personelu,
 • regularne monitorowanie problemów wśród pracowników.

Niestety osoby, które padły ofiarą mobbingu w pracy często niechętnie zgłaszają fakt ich zastraszania lub nękania. Często dzieje się tak dlatego, gdyż zgłoszenie takiego incydentu może spowodować niepożądane konsekwencje dla “demaskatora”, ale tam gdzie praktykuje się takie zachowanie, musi istnieć środowisko, w którym takie działanie jest mile widziane.

Kto jest podatny na mobbing w pracy?

Grupą najbardziej narażoną na mobbing w pracy są osoby młode, samotne, tzw. single, którzy mogą wyróżniać się pracowitością, poświęceniem swojego czasu wolnego na rzecz pracy.

Inną grupą są natomiast młodzi małżonkowie, rodzice, z kredytem, którym silnie zależy na pracy. Takie osoby szczególnie obawiają się zwolnienia, co powoduje, że mogą być podatne na mobbing i trudniej im przeciwstawić się tego typu niepożądanym działaniom.

Ostatnią z grup szczególnie narażonych na opisywane zjawisko są osoby w wieku 50+. Mają one często problem ze znalezieniem pracy, a towarzystwo osób młodych niekiedy może negatywnie wpływać na samoocenę takich osób. One też obawiają się utraty pracy. Jednak mobbing w pracy może dotknąć niemal każdego pracownika. Wszystko zależy bowiem od tego, z jakim ludźmi pracujemy.

Dowody na mobbing w pracy

Mobbing postrzega się jako powtarzalne sytuacje, które są uporczywe i dyskryminujące. Może się on odbywać osobiście, mailowo, telefonicznie, listownie. Im bardziej ktoś okazuje strach, tym łatwiejszą staje się ofiarą. Jest to długotrwały proces, nie jest to jednorazowe zdarzenie.

Istnieje wiele aktów prawnych, które definiują pojęcie zastraszania i nękania oraz zapewniają ochronę pracownikom. Aby dochodzić roszczenia o odszkodowanie za mobbing w miejscu pracy, wnioskodawca musi być w stanie wykazać zaniedbanie jednej/ lub więcej osób i/ lub pracodawcy. Warto zauważyć, że każdy członek personelu pracowniczego zaangażowany w mobbing w miejscu pracy powinien znajdować się pod kontrolą pracodawcy, a zatem pracodawca może ostatecznie ponosić odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Udowodnienie mobbingu nie jest proste. Trzeba zbierać wszystkie maile, nagrywać rozmowy, aby wykazać, jak długo trwa, jakie ma konsekwencje. Trzeba robić notatki, w których pojawią się informacje o wszystkich sytuacjach, które kwalifikują się jako dręczące. Niezwykle przydatne w roszczeniu są zeznania świadków, które potwierdzą sytuacje, w których doszło do znęcania i zastraszania. Ponieważ wiele ofiar mobbingu w pracy zwraca się do swojego lekarza rodzinnego o pomoc, dokumentacja medyczna wnioskodawcy może również pomóc podczas prowadzenia sprawy roszczeniowej.

Na jakiej podstawie mogę się ubiegać o odszkodowanie, jeśli padłem ofiarą mobbingu w pracy?

Dochodzenie odszkodowania za mobbing w miejscu pracy jest skomplikowane. W wielu przypadkach pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Istnieje wiele wytycznych, które mają związek z mobbingiem w miejscu pracy, a stroną odpowiedzialną jest pracodawca. Są to między innymi:

 • zastraszanie, nękanie, molestowanie musiało mieć miejsce, jako bezpośrednia konsekwencja pracy. Jeśli dana osoba, jest zastraszana przez osobę, którą poznała w pracy, ale dzieje się to poza pracą, nie jest to zasadna sprawa, aby ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy za mobbing w pracy.
 • rzeczywiste zastraszanie, nękanie, które miało miejsce, było bezpośrednio związane z wykonywaną pracą.
 • uważa się, że konsekwencją mobbingu w pracy może być długotrwały problem ze zdrowiem psychicznym osoby, która padła jego ofiarą.
 • należy pamiętać o tym, aby sporządzić pisemny zapis wszystkich incydentów, które miały miejsce, z jak największą ilością szczegółów oraz ich czas i miejsce wystąpienia. Należy to robić na bieżąco, jeśli nękanie w miejscu pracy jest ciągłym problemem.
 • jeśli na Twój e-mail lub numer telefonu zostały wysłane obraźliwe treści, zapisz ich kopie i zrzut ekranu. Jeśli byli świadkowie takiego zachowania, podejdź do nich i zapytaj, czy są gotowi zeznawać na Twoją korzyść, aby wesprzeć Twoją sprawę.

Osoby, które chcą dochodzić odszkodowania za mobbing w pracy, mają trzyletni termin na wniesienie roszczenia od momentu rozpoczęcia incydentu/ incydentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Liczba ocen 0

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?